Devlet İhale Kanunu’nda değişiklik yapılıyor: İhalelerde süre uzatımı geliyor

İktidarın hazırladığı yasa teklifi taslağında Devlet İhale Kanunu’nda değişiklik yapılıyor ve ihalede süre uzatımı için gereken “mücbir sebep” yeniden tanımlanırken, bu sebebin kanıtlanması için olayın gerçekleştiği tarihten itibaren 20 gün içinde yazılı başvuru şartı aranıyor.

İktidarın hazırladığı yasa teklifi taslağında Devlet İhale Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Doğal afetler, ülkede genel veya kısmi seferberlik ilanı, genel veya kısmi grev, lokavt gibi kısmi hak kullanımından doğan imkânsızlıkların meydana gelmesi, bulaşıcı hastalık, salgın gibi olayların çıkması ve benzeri hâller “mücbir sebep” olarak ele alınacak.

İhalede süre uzatımı için müşteri ve müteahhitten kaynaklı bir durumun olmadığını tespiti olayın meydana geldiği tarihten sonraki 20 gün içerisinde ilgili idareye yazılı başvuru sonucu yapılacak. Müşteri ve müteahhit kurusu olmadığını belgelendirmekle yükümlü bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarihi ve bedii değeri olanlar hariç, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve irtifak hakkı tesisi ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izni verilmesi işlemlerine ilişkin yönetmelik çıkaracak. Yine bakanlık bu ihaleleri elektronik ortamda yapmak için de yönetmelik çıkaracak ve ihaleler bu yönetmeliğe göre düzenlenecek.

Gündem