Cumhurbaşkanı belediyelerin borçlarını erteleyebilecek

İktidarın hazırladığı yasa teklifi taslağında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda değişiklik yapılarak belediye meclislerinin salgın gibi hallerde toplantılarını sesli, görüntülü ve anlık iletişim teknolojileri vasıtasıyla yapabilmesi sağlanıyor.

İktidarın hazırladığı yasa teklifi taslağında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda değişiklik yapılıyor, belediyelerin salgın gibi hallerde toplantılarını sesli, görüntülü ve anlık iletişim teknolojileri vasıtasıyla yapabilmesi sağlanıyor. Belediyenin teknolojik altyapısı buna uygun değilse toplantıyı erteleme yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veriliyor.

Teklifteki değişiklikle belediyeler, doğal afet ve salgın hastalık gibi toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilirliğine etki edecek olağanüstü durumlarda taşıma hizmetlerinin aksamaması için belediye meclisinden yetki alarak, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere ücret desteği ödeyebilecek. Bu kişilerin kira ve ruhsat borçlarını erteleyebilecek. Belediye meclisleri doğal afet ve salgın hastalık gibi durumların meydana geldiği hallerde olağanüstü toplantı yapabilecek.

GECİKME FAİZİ VEYA ZAM İŞLETİLMEYECEK

Cumhurbaşkanı, doğal afet ve salgın hastalık gibi durumlarda belediye ve bağlı kuruluşlarının; gelir vergisi tevkifatı, tüm sosyal sigorta prim ödemelerini, elektrik enerjisi borçları ile su tüketimine bağlı alacaklarını gerektiği süreye kadar gecikme faizi veya zammı işletilmeksizin erteleyebilecek.

Belediyelere bağlı kuruluşlarda yönetim kurulu kararı ile genel müdür, belediye ve birliklerde encümen kararı ile belediye veya birlik başkanı, mücbir sebeplerin varlığı halinde, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin karar alabilecek. Tasarruflarında olan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların mücbir sebep süresince alınmamasına, erteleme, indirim, taksitlendirme yapılmasına, bunlara ilişkin faiz alınmamasına veya yürürlükteki faiz oranından daha düşük faiz uygulanmasına ve diğer hususları belirlemeye, yine bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılmasına yetkili olacak.

- Advertisement -

Belediyeler sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını ihale yapmaksızın doğrudan temin edebilecek, doğal afet ve salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmını almayacak.

Gündem